نکاح‌ فضولی ‌صغیرین‌ و آثار و احکام ‌مترتب برآن‌ از منظر فقهای ‌امامیه

نویسندگان

1 کارشناس ارشد فقه و حقوق اسلامی و مدرس دانشگاه پیام نور

2 دانشیار دانشگاه شهید مطهری

چکیده

عقد نکاح بین زن و مرد و توسط آن‏ها یا نماینده قانونی‌شان منعقد می‌گردد. در برخی موارد، عقد نکاح توسط فردی غیر از زن و مرد یا نماینده قانونی آن‏ها محقق می‌گردد که در این صورت، فضولی محسوب می‌شود. یکی از مصادیق نکاح فضولی، نکاح منعقده برای صغیرین می‌باشد. بنا به نظر اکثر فقها نکاح فضولی بین صغیر و صغیره می‌تواند توسط ولی آن‏ها یا فردی غیر از ولی منعقد شود. نکاح فضولی بین صغیرین صحیح و غیرنافذ است و نفوذ آن و ترتب آثار بر آن، منوط به صدور اجازه‌ معقودله یا معقودلها یا هر دو و یا نماینده هر کدام از آن‏ها می‌باشد. نصی وجود دارد که برای ثبوت مهر و ارث، فرد نابالغ بعد از بلوغ علاوه بر رضایت به عقد باید سوگند نیز یاد کند. اگرکسی که ولی یا وکیل است و علم دارد به این‏که می‌تواند برای صغیرین عقد نکاح منعقد کند، نکاح را به عنوان فضولی منعقد کند، در این صورت، به صحت و لزوم نکاح حکم شده است و آثار نکاح فضولی بر آن بار نمی‌شود. مقاله حاضر هر یک از موارد یاد شده را بر اساس دیدگاه فقهای امامیه بررسی می‏کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Unauthorized Contract Between Minors and Its Consequences in Islamic Jurisprudence

نویسندگان [English]

  • Alimeh Jamalzadeh 1
  • Abolghasem Naghibi 2
2 Associate Professor of Shahid Motahhari University,Tehran, Iran