دوره و شماره: دوره 29، شماره 80، اردیبهشت 1403 
وحدت ملاک فقهی، حقوقی و اخلاقی بین معدوم‌کردن جنین فریز شده با سقط‌جنین

صفحه 109-138

10.30497/flj.2024.77278

نسیبه هاشمی نژاد؛ مریم السادات محقق داماد؛ فائزه عظیم زاده اردبیلی