دوره و شماره: دوره 24، شماره 71، آذر 1398 

علمی- ترویجی

آثار عقد فضولی در مصاهرت

صفحه 26-5

10.30497/flj.2019.71374

هادی غلامرضاراوی؛ عبدالله امیدی فرد